Имате въпроси? Обадете ни се сега: +359 52 39 11 01

ЕЛИТ-ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансовапомощ № BG16RFOP002-3.001- 0191-C01 по проект „Повишаване на енергийнатаефективност в ЕЛИТ-ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ООД”. Договорът е по процедураBG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и ефинансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Целта на проекта е подобряване на енергийната ефективност на ЕЛИТ-ПЪТНАСИГНАЛИЗАЦИЯ ООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност.Обща стойност: 397 900.00лв., от които 240 150.50 лв. европейско и 42 379.50 лв.национално съфинансиране.Проектът стартира на 21.08.2017г. и е с продължителност 15 месеца.

Публично съобщение за набиране на ценови предложение с предмет “Доставка на материали за информиране и публичност както следва:1. Плакат – 2 бр.2. Стикери – 18 бр.”.Съобщението може да изтеглите от тук.Срокът за получаване на ценови предложения е 23.08.2017г., 23:59 часа.

Публично съобщение за набиране на ценови предложение с предмет “Доставка на ергономични офис столове (14бр.)”.Съобщението може да изтеглите от тук.Срокът за получаване на ценови предложения е 18.08.2017г., 23:59 часа.

„ЕЛИТ-ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP

001-1.008-1161-C01 по проект „Добри и безопасни условия на труд в „ЕЛИТ-ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ” ООД”.

Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” и е финансиран от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е подобряване на работната среда в „ЕЛИТ–ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ” ООД, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси, което от своя страна ще подобри качеството на работните места и ще рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието

Обща стойност: 87 875.00 лв., от които 74 693.75 лв. европейско и 13 181.25 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 22.05.2017 г. и е с продължителност 15 месеца.

Документи по процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: ” Организиран транспорт до и от работното място на служители на ЕЛИТ-ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ООД за период от 12 месеца

За да изтеглите документацията, моля натиснете тук

Публично съобщение за набиране на ценови предложение с предмет “Доставка, инсталиране и внедряване на Софтуер за управление на човешките ресурси (1бр.)”.

Съобщението може да изтеглите от тук.Срокът за получаване на ценови предложения е 16.08.2017г., 23:59 часа.

Публично съобщение за набиране на ценови предложение с предмет “Доставка, на климатик (1бр.)”.Съобщението може да изтеглите от тук.Срокът за получаване на ценови предложения е 17.08.2017г., 23:59 часа.

Call Now Button