Пътен знак Ж7

Пътен знак Ж7 – Указателна стрелка

Описание

Пътен знак Ж7 – Указателна стрелка.

Използва се за указване посоката на движение към населено място и селищно образувание или друг обект. Той се поставя на кръстовища и на пътни възли за указване на мястото за отклоняване на движението от правото направление и при излизане от автомагистрала, скоростен път или скоростна градска магистрала към път от по-нисък клас. Пътният знак може да се повтори отляво на пътя, в средната разделителна ивица или на остров върху платното за движение. Не се използва за сигнализиране на крайпътен обект. Със знака се указват наименованието на населеното място и селищното образувание (обекта), номерът на автомагистрали, скоростни пътища и пътища I и II клас и разстоянието до указаната цел при спазване на следните изисквания: 1. номерът на пътя се указва чрез изображението на пътен знак Ж20.1, Ж20.2 или Ж21 и се поставя, както следва:

    а) преди надписа – за отклонения вдясно;
    б) след надписа – за отклонения вляво;

2. надписът с наименованието на целта се поставя в средата; 3. разстоянието до целта в километри се поставя откъм върха на стрелката. Може да съдържа до два надписа: за целта и разстоянието до нея, и при необходимост – повторение на надписа на латиница, поставен под надписа на кирилица. При указване на посока към обекти, които се сигнализират с пътни знаци Д19, Д20 и от Е1 до Е19 вкл., вместо надписи се поставят изображенията на съответните знаци. Допуска се в населено място и селищно образувание да не се указва разстоянието до сигнализираната цел. В този случай след края на населеното място и селищното образувание задължително се поставя пътен знак Ж10 “Потвърждаване на посоката към населено място и селищно образувание”. На едно място могат да се поставят не повече от четири знака за една посока или не повече от четири знака с един и същи цвят. Знаците се подреждат по цветове съгласно чл. 137. При указване на различни цели в една посока знаците за съответните цели са с еднаква дължина и се подреждат отгоре надолу по реда на достигането им. Когато на едно място се поставят едновременно няколко знаци за указване на цели в лява и дясна посока, те се разполагат един до друг, а при липса на място – един под друг на разстояние 5 cm, като отгоре се поставя знакът за лявата посока. Когато се указва посока към населено място и селищно образувание или обект и се заплаща такса за използването на пътя до достигането им, на знака задължително се изобразява пътен знак В29 “Забранено е преминаването без спиране”. Когато се сигнализира отклоняване на движението поради извършване на строителство или ремонт на пътен участък, знакът е с надпис „Обход”.

Ако искате да поръчате или имате въпрос отностно пътен знак Ж7, моля използвайте формата за запитване отгоре или ни потърсете на следните контакти.

Road sign J7

Road sign J7 Direction arrow