Група Е - даващи допълнителна информация

Пътни знаци Група Е

Пътните знаци, даващи допълнителна информация, група Е имат формата на правоъгълник със зелен фон за автомагистралите и син фон за останалите пътища. Имат бяло поле, в което с черен цвят се изобразяват съответните символи и/или надписи. В долния край, върху фона на пътните знаци, с бял цвят може да се указват разстоянието, посоката, работното време на обекта или друга допълнителна информация. Изображенията и наименованията на пътните знаци, даващи допълнителна информация, са съгласно приложение № 6 от ЗДВП. Пътните знаци от група „Е” се използват за даване на информация на участниците в движението, свързана с възможностите за обслужване на пътните превозни средства и пътниците, с наличието на подлези, надлези и маршрути за пешеходци, със състоянието на проходи и с допустимите максимални скорости на движение, както и с местата, на които се осъществява контрол по спазването на правилата за движение с автоматизирани технически средства или системи. Поставят се на отклонението към обектите, които сигнализират. За предварително сигнализиране, се поставят, както следва:

    1. извън границите на населени места и селищни образувания, преди обекта или отклонението към него:
    а) на автомагистрали – на разстояние от 1000 до 2000 m;
    б) на останалите пътища – на разстояние от 200 до 300 m;
    2. в населено място и селищно образувание – на разстояние от 100 до 150 m преди обекта или отклонението към него, както и на самото отклонение.

Посоката и разстоянието от пътния знак за предварително сигнализиране до обекта се указват в долната част на знака или с допълнителна табела.

Показване на 1–16 от 24 резултата